Informacje

Osoby kontaktowe Troisdorf - mężczyźni


Obywatele UE

Ustawa o ogólnym swobodnym przepływie obywateli Unii Europejskiej reguluje kwestie związane z pobytem w Niemczech obywateli Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i członków ich rodzin.

•Obywatele Unii Europejskiej (Unii) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), posiadający uprawnienia w związku z prawem do swobodnego przepływu osób nie potrzebują żadnego tytułu prawnego, uprawniającego do pobytu na terenie Niemiec. Przegląd informacji, kto jest uprawniony w związku ze swobodnym przepływem osób, znajduje się w tabeli państwa UE oraz EOG po prawej stronie.
• Zaświadczenie o prawie do pobytu wystawi Państwu automatycznie biuro UE lub Urząd do Spraw Cudzoziemców. Nie muszą Państwo występować z żadnym wnioskiem. W zaświadczeniu tym znajdują się informacje o Państwa paszporcie lub dowodzie osobistym. Zaświadczenie jest ważne tylko z tymi dokumentami, dlatego należy je nosić zawsze ze sobą.
• Członkowie rodzin, którzy sami nie są obywatelami UE/EOG, otrzymują automatycznie kartę pobytu. Należą do nich: małżonkowie i dzieci do 21 roku życia, rodzice i dzieci obywatela Unii, małżonkowie mający zapewnione środki do życia.
• Dla partnerów obywateli Niemiec będących tej samej płci mają zastosowanie te same przepisy, jak dla partnerów życiowych obywateli Niemiec. Bliższe informacje można uzyskać w biurze UE Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
• Obywatele Unii/EOG uprawnieni z tytułu prawa swobodnego przepływu, jak i członkowie ich rodzin nie potrzebują zezwolenia na rozpoczęcie pracy zarobkowej.
Regulacje te mają zastosowanie również dla obywateli Szwajcarii.
Dla obywateli „nowych“ państw UE (poza Maltą i Cyprem) zastosowanie mają dodatkowo następujące regulacje:
• Obywatele Unii z nowych państw UE mają pełne prawa wynikające z prawa do swobodnego przepływu tylko jako np. osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą lub jako studenci.
• Pracownicy muszą złożyć wniosek o pozwolenie na pracę, mogą to jednak zrobić również po swoim przybyciu. Gdy zostanie im zaoferowane miejsce pracy, składają wniosek o pozwolenie na pracę UE w Agencji Pracy, właściwej dla siedziby pracodawcy.
• Zaświadczenie o prawie pobytu zostaje wystawione dopiero wtedy, gdy otrzymają Państwo pozwolenie na pracę UE, wystawione przez Agencję Pracy. Te same regulacje mają zastosowanie w stosunku do żyjących z Państwem w Niemczech członków rodziny.
Biuro UE Urzędu do Spraw Cudzoziemców Okręgu Rhein-Sieg udzieli Państwu z chęcią indywidualnych informacji.

Regulacje przejściowe
Kto posiada pozwolenie na pracę wydane przed 1. stycznia 2005 według "starego" prawa, nie musi podejmować żadnych czynności. Zezwolenie to działa „automatycznie“ dalej. Zaświadczenie o prawie pobytu otrzymują Państwo wraz z wystawieniem nowego paszportu.