Studia

Mają Państwo już wizę na studia lub juz studiują? W tym miejscu znajdują się ważne informacje i wskazówki:
• Działalność zarobkowa,
• Zmiana kierunku, uczelni lub punktu ciężkości studiów,
• Pobyt po zakończeniu studiów.
Gdy otrzymali Państwo wizę dla studenta, jednak jeszcze nie wiedzą, gdzie studia maja być odbywane, otrzymają Państwo pozwolenie na pobyt na maksymalnie 9 miesięcy wraz z okresem wizy.
Czas ten można wykorzystać na to, aby obejrzeć sobie uniwersytety i przygotować swoją aplikację. Jednak należy spełniać określone warunki, dotyczące wykształcenia, stawiane przed kandydatami na studia w Niemczech. Poza tym przyjęcie na uczelnie musi być realnie możliwe, czyli na określone kierunki studiów trzeba mieć wymaganą średnią ocen.
Gdy są Państwo zapisani na uczelni wyższej, mają Państwo maksymalnie dwa lata, aby zdobyć konieczną wiedzę, wymaganą dla danego kierunku studiów, poprzez odbycie kursów językowych, praktyk studenckich lub uczęszczanie do kolegium.
Podczas studiów otrzymują Państwo pozwolenie na pobyt na okres maksymalnie dwóch lat. Należy je wówczas odpowiednio przedłużać.
Od 5-go semestru uczelnia musi regularnie wystawiać zaświadczenia, że spełniają Państwo wymagania, przewidziane tokiem studiów, jak na przykład zdawanie egzaminów lub uczęszczanie na obowiązkowe seminaria.
Praca zarobkowa
Zmiana kierunku, uczelni lub punktu ciężkości studiów
Gdy nie odpowiada Państwu kierunek lub punkt ciężkości studiów ma danym kierunku i chcą Państwo studiować w innym miejscu, należy się koniecznie dowiedzieć, czy otrzymają Państwo nowe pozwolenie na pobyt. Ma to również zastosowanie, gdy zmieniana jest uczelnia wyższa. Dzieje się tak, ponieważ państwa ważne pozwolenie na pobyt jest związane z dotychczasowym kierunkiem studiów. Dlatego też należy się upewnić, że nie utracą Państwo swojego pozwolenia na pracę.
Pobyt po zakończeniu studiów
Pozwolenie na pobyt po zakończeniu kształcenia można uzyskać tylko wówczas, gdy pojawiło się ustawowe uprawnienie, np. przez zawarcie związku małżeńskiego lub gdy jest to w interesie publicznym, np. stwierdzono, że sprzyja to wspieraniu gospodarki.
Wyjątek:
Można uzyskać pozwolenie na pobyt w celu wykonywania zawodu, gdy studia zakończone zostały z wynikiem pozytywnym i udało się znaleźć miejsce pracy zgodne z wykształceniem.
Na potrzeby poszukiwań takiego miejsca pracy można otrzymać pozwolenie na pracę na okres do jednego roku, jeśli tylko zapewnione jest utrzymanie na terenie Niemiec.

.