Osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą

Samodzielna działalność gospodarcza
Mają Państwo szczególny pomysł na działalność gospodarczą?
Cudzoziemcom, mieszkającym na terenie Niemiec może z zasady zostać udzielone pozwolenie na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:
• istnieje nadrzędny interes gospodarczy lub szczególna potrzeba regionalna;
• działalność będzie miała prawdopodobnie pozytywne oddziaływanie na gospodarkę oraz
• jej finansowanie jest zapewnione przez kapitał własny lub promesę kredytową.

W tym celu należy złożyć w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców wniosek o zmianę ograniczenia pozwolenia na pobyt, w którym zostanie wyczerpująco wyjaśnione lub udowodnione spełnienie powyżej wymienionych warunków. Formularz wniosku można znaleźć po prawej stronie.
Cudzoziemcy mieszkający za granicą mogą odpowiednio złożyć w niemieckim przedstawicielstwie zagranicznym odpowiedni wniosek o wizę, który następnie zostanie przekazany w celu sprawdzenia do Urzędu do Spraw Cudzoziemców właściwego dla przyszłego miejsca zamieszkania (nie siedziby firmy).
Po wydaniu zgody i udzieleniu wizy można przyjechać do Niemiec. Następnie należy zameldować się w Urzędzie Meldunkowym samorządu właściwego dla miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców.
Bliższe informacje na temat samodzielnie prowadzonej działalności znajdują się w §21 ustawy o pobycie.